ประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

นายไสว  สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสระแก้ว เขต ๑ และการจัดทำแผน/โครงการ ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนลูกเสือ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมบรรณสาร สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

IMG_7318 IMG_7319 IMG_7320 IMG_7321 IMG_7322 IMG_7323 IMG_7324 IMG_7325 IMG_7326 IMG_7327 IMG_7328 IMG_7329 IMG_7330 IMG_7331 IMG_7332 IMG_7333 IMG_7335 IMG_7336 IMG_7337 IMG_7338 IMG_7339 IMG_7340 IMG_7341 IMG_7342 IMG_7343 IMG_7344

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1