โครงการตรวจวัดสายตาให้กับเด็กนักเรียน

แจ้งโรงเรียนที่นำนักเรียนมาตรวจวัดสายตา โครงการ Sight for kids เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

ที่ สพป.สระแก้ว เขต 1

๑. ขอให้โรงเรียนแจ้งยอดจำนวนนักเรียนที่คุณหมอสุชาดา ทำหนังสือส่งตัวนักเรียนไป

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว โดยแจ้งที่เบอร์โทร 0 3751 5262

๒. โรงเรียนใดที่พานักเรียนไปพบหมอที่ รพร.สระแก้ว แล้ว และ หมอที่ รพร.สระแก้ว ส่งตัวไปโรงพยาบาลศิริราช

ขอเรียนว่าอย่าพึ่งพานักเรียนไป เนื่องจาก  ทางคุณหมอสุชาดา อาจจะมีการประสานให้หมอศิริราชมาตรวจรักษาให้เด็กที่สระแก้ว

ติดต่อ สพป.สก.1