กรมอนามัย เยี่ยมชมโครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุ

โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง)
ต้อนรับประธานและเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิ The Borrow Foundation ประเทศอังกฤษ
เข้าเยื่ยมชมโครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุ ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559
1.Mr.Nigel Borrow                          ประธานมูลนิธิ The Borrow Foundation
2.Ms.Margaret Woodward            เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิ The Borrow Foundation
3.ทพญ.พวงทอง เล็กเฟื่องฟู              ที่ปรึกษาโครงการนมฟลูออไรด์ฯ
4.ทพญ.กรกมล นิยมศิลป์                   ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ สำนักทันตสาธารณสุข

001

002

003

004

005

006

007

ติดต่อ สพป.สก.1