ทัศนศึกษา “สวนสัตว์เปิดเขาเขียว”

โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง)
จัดกิจก­รรมทัศนศึกษา นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

001

002

003

004

005

006

ติดต่อ สพป.สก.1