กิจกรรม “วันมะเร็งโลก” โรงเรียนบ้านเทศมงคล

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
โรงเรียนบ้านเทศมงคล
ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เนื่องใน “วันมะเร็งโลก”
เพื่อให้ความรู้แก้นักเรียน ให้นักเรียนได้ตระหนักถึงพิษภัยของโรคมะเร็ง
และสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปแนะนำผู้ปกครอง ตลอดจนญาติ พี่น้องได้
IMG_6391 IMG_6392 IMG_6404 IMG_6408 IMG_6409 IMG_6410 IMG_6406 IMG_6403 IMG_6400 IMG_6396 IMG_6397

ติดต่อเรา