ประชุมผู้บริหารประจำเดือนกุมภาพันธ์๕๙

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  ณ หอประชุมบุนนาค (รวมใจภักดิ์) สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โดยมีนายไสว สารีบท ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑  เป็นประธาน ในการนี้ประธานได้มอบโล่รางวัลใบประกาศเกียรติบัตรและเงินรางวัล  ดังนี้

  • โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘
  • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส ได้รับโล่รางวัล โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ รุ่นที่ ๖
  • โรงเรียนบ้านคลองผักขม ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร โรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๘ พร้อมเงินรางวัลจำนวน ๑๐๐,๐๐ บาท จากธนาคารออมสิน และนางสาวกัญจรี สงวนนาม นักเรียนชั้น ม. ๓ รับโล่รางวัล เกียรติบัตรและเงินรางวัล จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท จากธนาคารออมสิน
  • รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข จำนวน ๕ คน ดังนี้
  • นางวิมล ปาณาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทัพหลวง
  • นางมณี มั่งคั่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระเพลิง
  • นางสาววันเพ็ญ หนองตะไกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเจริญ
  • นางสมพร ฟักแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรหมนิมิต
  • นางสาวกาญจนา สุภาศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองนางาม
  • IMG_6904 IMG_6906 IMG_6908 IMG_6910 IMG_6913 IMG_6914 IMG_6915 IMG_6916 IMG_6917 IMG_6918 IMG_6919 IMG_6920 IMG_6921 IMG_6922 IMG_6923 IMG_6924 IMG_6925 IMG_6926 IMG_6927 IMG_6928 IMG_6929 IMG_6930 IMG_6931 IMG_6932 IMG_6933 IMG_6934 IMG_6935 IMG_6936 IMG_6937 IMG_6938 IMG_6939 IMG_6940 IMG_6941 IMG_6942 IMG_6943 IMG_6944 IMG_6945 IMG_6946 IMG_6947 IMG_6948 IMG_6949 IMG_6958 IMG_6962 IMG_6965 IMG_6967 IMG_6969 IMG_6970 IMG_6971 IMG_6973 IMG_6974 IMG_6975 IMG_6976 IMG_6977 IMG_6978 IMG_6979 IMG_6980 IMG_6981 IMG_6982 IMG_6983 IMG_6985 IMG_6986 IMG_6987 IMG_6988 IMG_6989 IMG_6990 IMG_6991 IMG_6992 IMG_6993 IMG_6994 IMG_6995 IMG_6996 IMG_6997 IMG_6999 IMG_7000 IMG_7001 IMG_7002 IMG_7003 IMG_7004 IMG_7005 IMG_7006 IMG_7007 IMG_7008 IMG_7009 IMG_7010 IMG_7011 IMG_7012 IMG_7013 IMG_7014 IMG_7015

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์  ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช  นิสังกาศ       กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท         อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1