กิจกรรมวันเกษตรแห่งชาติและวันนักประดิษฐ์ ร.ร.บ้านเทศมงคล

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
โรงเรียนบ้านเทศมงคลภายใต้การนำของ
นางขวัญวรา  พิชญชานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเทศมงคล
ได้ร่วมกันกับคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านเทศมงคล
จัดกิจกรรมวันเกษตรแห่งชาติและวันนักประดิษฐ์
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับด้านการเกษตรและเห็นความสำคัญของการเกษตร
และได้มีโอกาสประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดและการปฏิบัติ
IMG_6209 IMG_6210 IMG_6214 IMG_6215 IMG_6217 IMG_6218 IMG_6221 IMG_6222 IMG_6223 IMG_6224 IMG_6225 IMG_6227 IMG_6230 IMG_6232 IMG_6235 IMG_6237 IMG_6238 IMG_6242 IMG_6244 IMG_6246 IMG_6247 IMG_6251 IMG_6266

ตามด้วยกิจกรรม เตรียมดินปลูกผักสวนครัวในบ่อซีเมนต์
IMG_6294 IMG_6295 IMG_6287 IMG_6286 IMG_6262 IMG_6261 IMG_6260 IMG_6257 IMG_6258 IMG_6259

ต่อด้วยกิจกรรมปลูกถั่วงอกไว้ประกอบอาหารกลางวัน
IMG_6281 IMG_6271 IMG_6276 IMG_6272 IMG_6273 IMG_6277 IMG_6278 IMG_6279 IMG_6280 IMG_6282 IMG_6291 IMG_6292 IMG_6288 IMG_6290

ต่อด้วยกิจกรรมนักประดิษฐ์
IMG_6270 IMG_6263

ติดต่อ สพป.สก.1