รายงานอ่านออก เขียนได้ ครั้งที่ 5 ประจำเดือน มกราคม 2559 ระบบ e-MES (ศน.ประไพ ฉายอรุณ)

โรงเรียนดังต่อไปนี้ โปรดกรอกข้อมูลรายงานอ่านออก เขียนได้ ครั้งที่ 5 ประจำเดือน มกราคม 2559 ในระบบโปรแกรม e-MES ด่วน

1. สาสัคคีประชาสรรค์

2. บ้านเนินสวนอ้อย

3. บ้านเขามะกา

4. บ้านคลองอุดมสุข

5. บ้านหน้าสถานี

6. บ้านโคกมะตูม

7. บ้านท่ากะบาก

8. บ้านคลองไก่เถื่อน

9. บ้านซับน้อย

10. ทับทิมสยาม 05

11. อนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179

12.บ้านดอนดินแดง

13. บ้านท่าตาสี

14. อนุบาลเขาฉกรรจ์

15. บ้านคลองสิบสาม

16. บ้านเขาน้อยสามัคคี

17. บ้านคลองอุดม

18. วังไผ่

ติดต่อ สพป.สก.1