ด่วนที่สุด ! เชิญประชุมผู้บริหารโรงเรียนบ้านวังจั่น ,บ้านลุงพลู,วัดใหม่โพธิ์ทอง

ด่วนที่สุด ! ขอเชิญประชุมผู้บริหารโรงเรียนบ้านวังจั่น ,บ้านลุงพลู,วัดใหม่โพธิ์ทอง

ประชุมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ปีการศึกษา 2558

และการสอบ O-Net ปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง)  วันที่ 2 กุมภาพันธ์  2559   เวลา 14.00 น. ขอเชิญร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 

 

ติดต่อ สพป.สก.1