การส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือ ประจำปี 2558

แจ้งโรงเรียนดังต่อไปนี้ที่ยังไมไ่ด้ส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือ ประจำปี 2558 โรงเรียนบ้านกิโลสาม/โรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียว/โรงเรียนบ้านคลองบุหรี่/โรงเรียนบ้านคลองปลาโด/โรงเรียนบ้านคลองผักขม/โรงเรียนบ้านโคกมะตูม/โรงเรียนบ้านท่ากะบาก/โรงเรียนบ้านท่าเกษม/โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง/โรงเรียนบ้านเนินผาสุก/โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย/โรงเรียนบ้านเนินสะอาด/โรงเรียนบะขมิ้น/โรงเรียนบ้านป่าระกำ/โรงเรียนบ้านโปร่งดาวเรือง/โรงเรียนบ้านวังจั่น/โรงเรียนบ้านศาลาลำดวน/โรงเรียนบ้านใหม่ถาวร/โรงเรียนวนาสงเคราะห์/โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์/โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว/โรงเรียนบ้านธารนพเก้า/โรงเรียนทับทิมสยาม 05/โรงเรียนบ้านเขาดิน/โรงเรียนบ้านคลองหาด/รงเรียนบ้านคลองหาด(สาขาเขาช่องแคบ)/โรงเรียนบ้านวังวน/โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา/โรงเรียนอนุบาลคลองหาด(สาขาบ้านใหม่)/โรงเรียนบ้านคลองหินปูน/โรงเรียนบ้านซับเจริญ/โรงเรียนบ้านวังแดง/โรงเรียนบ้านคลองผักหนาม/โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์/โรงเรียนบ้านซับเกษม/โรงเรียนบ้านวังดารา/โรงเรียนบ้านวังสำลี/โรงเรียนบ้านวังไผ่/โรงเรียนบ้านโคกน้อย/โรงเรียนบ้านคลองเจิญสุข

ให้ส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือ ประจำปี 2558 ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1

EX_sk