ขอเชิญร่วมประกวดโครงการโรงเรียนปลอดขยะ

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขอเชิญร่วมประกวดโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) เฉลิมพระเกียรติ๖๑ พรรษา ๖๑ โรงเรียน ปี ๒๕๕๙ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ ๖๑ พรรษา โรงเรียนที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่ www.deqp.go.th/website/25 หรือโทร ๐๒-๒๗๘๘๔๕๓ รับสมัครภายในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์

ติดต่อ สพป.สก.1