ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการเพชรในตม

จังหวัดสระแก้ว ขอเชิญสมัครเข้าเป็นนิสิตโครงการเพชรในตม รุ่นที่ ๓๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระแก้ว (กลุ่มงานกิจการมวลชน) ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ภายในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โทร ๐๓๗-๔๒๕๒๒๙

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์

ติดต่อ สพป.สก.1