ศึกษาดูงาน จังหวัดกาญจนบุรี

โรงเรียนบ้านลุงพลู

ได้นำบุคลากรไปศึกษาดูงาน  จังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 29 – 31  มกราคม  2559

***********

1.1

1.3

5

1.4

:lol: :lol:  :lol: