ต้อนรับคณะตรวจสอบข้อมูลสิ่งก่อสร้าง จากสพฐ.

เมื่อ วันที่ 27 มกราคม 2559 นางสาวสุดา โต๊ะชื่นดี และ นายอเนก อินเป็ง
คณะตรวจสอบข้อมูลสิ่งก่อสร้าง เจ้าหน้าที่สำนักนโยบายและแผน สพฐ.เดินทางตรวจสอบข้อมูลความขาดแคลนในด้านอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้าง สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพป.สระแก้ว เขต1 ณ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว อ.เมือง เพื่อใช้ประกอบการนำเสนอตั้งงบประมาณ ปี 2560 งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยมี นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วให้การต้อนรับ นางสาวละออ จรรยา และนางสาววนิดา ทองเกลี้ยง กลุ่มนโยบายและแผน สพป.สระแก้ว เขต1 เป็นคณะทำงานร่วมพิจารณากลั่นกรองข้อมูลความจำเป็นในด้านอาคารเรียนดังกล่าวด้วย

 

DSC_4191 DSC_4196 DSC_4198 DSC_4200 DSC_4204 DSC_4208 DSC_4210 DSC_4215 DSC_4216 DSC_4219 DSC_4224 DSC_4227 DSC_4228 DSC_4229 DSC_4231 DSC_4232 DSC_4235 DSC_4239 DSC_4241

ติดต่อ สพป.สก.1