กศน.สระแก้ว ขอเชิญชมรายการโทรทัศน์

สำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว ขอเชิญรับชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) โดยมีเนื้อหาด้านการนำนโยบายการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้มาใช้ในการแก้ปัญหาการสอบ O-NET ของนักเรียนชั้น ป. ๖ และนักเรียนชั้น ม. ๓ โดยออกอากาศตั้งแต่วันที่ ๘ – ๑๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. และออกอากาศซ้ำในเวลา ๑๙.๐๐ น. – ๒๐.๐๐ น.

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา