ขอเชิญอบรมหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

สำนักวิทยาศาสต์การกีฬา ขอเชิญอบรมหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพในสถานศึกษา ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://sps.kps.ku.ac.th/nkku/ ภายในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1