ขอเชิญเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ เรื่องการป้องกันและปราบปรามทุจริตและส่งเสริมสังคมแห่งการสุจริตโปร่งใส โดยสามารถเข้าชมได้ในวันจันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒ – ๒๘๒ ๓๑๖๑ ต่อ ๑๑๙,๑๓๘

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1