โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2558

ตามที่ได้แจ้งจัดสรรเงินงบประมาณ โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2558

ให้โรงเรียนทราบแล้ว และโรงเรียนได้แจ้งเลขที่บัญชีธนาคารเพื่อให้ สพป.โอนเงินเข้าบัญชี แล้วนั้น

ขอเรียนว่า สพป.สระแก้ว เขต 1 ได้โอนเงินให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรแล้ว เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559

และให้โรงเรียนออกใบเสร็จรับเงิน โดยระบุว่า ได้รับเงินจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

และส่งให้ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อรวมรวมส่งต่อไป

 

ติดต่อ สพป.สก.1