ให้โรงเรียนส่งรายงานการจัดกิจกรรมวันครู ปี59

ตามที่ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สพป.สระแก้ว เขต ๑ ได้แจ้งให้ทุกโรงเรียน ส่งรายงานการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ ๖๐ ประจำปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๗ มกราคม ๒๕๕๙ ไปแล้วนั้น ซึ่ง มีโรงเรียนในสังกัด สพป.สระแก้ว เขต ๑ ได้ส่งรายงานผลการจัดกิจกรรมดังกล่าวมายัง สพป.สระแก้ว เขต ๑ แล้วจำนวน ๕๐ โรงเรียน ดังนี้

 • โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ (อำเภอเขาฉกรรจ์)
 • โรงเรียนวังศรีทอง
 • โรงเรียนบ้านหน้าสถานี
 • โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง)
 • โรงเรียนบ้านหนองกะทะ
 • โรงเรียนวนาสงเคราะห์
 • โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี
 • โรงเรียนบ้านบึงพระราม
 • โรงเรียนบ้านคลองสำอางค์
 • โรงเรียนซับเกษมวังชุมทอง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียว
 • โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น
 • โรงเรียนบ้านใหม่สระบุรี
 • โรงเรียนวังไผ่
 • โรงเรียนบ้านเขาสิงโต
 • โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ
 • โรงเรียนบ้านคลองหมากนัด
 • โรงเรียนบ้านท่ากระบาก
 • โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง
 • โรงเรียนบ้านท่าเกษม
 • โรงเรียนบ้านท่าผักชี
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านนา (สามัคคีวิทยา)
 • โรงเรียนบ้านทัพหลวง
 • โรงเรียนบ้านเนินสายฝน
 • โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต
 • โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม
 • โรงเรียนบ้านเขาข่า
 • โรงเรียนบ้านวังรี
 • โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง
 • โรงเรียนบ้านเขาเลื่อม
 • โรงเรียนบ้านหนองปักหลัก
 • โรงเรียนบ้านคลองเจริญ
 • โรงเรียนบ้านเขาดิน (คลองหาด)
 • โรงเรียนบ้านหนองผูกเต่า
 • โรงเรียนบ้านหินกอง
 • โรงเรียนบ้านคลองหาด
 • โรงเรียนบ้านคลองผักขม
 • โรงเรียนบ้านเนินดินแดง
 • โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์
 • โรงเรียนบ้านท่าเต้น
 • โรงเรียนบ้านคลองทราย
 • โรงเรียนบ้านสี่แยก
 • โรงเรียนบ้านห้วย
 • โรงเรียนบ้านซับมะนาว
 • โรงเรียนบ้านหนองข่า
 • โรงเรียนบ้านหนองเตียน
 • โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ
 • โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ
 • โรงเรียนบ้านหนองหว้า
  ในการนี้จึงขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ส่งรายงานผลการจัดกิจกรรมดังกล่าว ให้เร่งดำเนินการจัดส่งรายงานฯ ภายในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ หากเลยกำหนดตามเวลาดังกล่าว ให้เขียนรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร
  ลงชื่อ // นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑
ติดต่อ สพป.สก.1