อนุมัติให้ข้าราชการครูเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

ด้วย อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ในการประชุมครั้งที่ 1/2559

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559  มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็น

วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 10 ราย ตามบัญชีแนบท้ายนี้

จึงให้ข้าราชการครูที่มีรายชื่อดังกล่าว นำสำเนาวุฒิบัติผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อน

เป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนา มาให้เจ้าหน้าที่ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล

ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อประกอบการแต่งตั้งต่อไป

ติดต่อ สพป.สก.1