แจ้งเปลี่ยนสถานที่เข้าร่วมฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่ กบข.

แจ้งโรงเรียนในสังกัด สพป.สระแก้ว เขต 1  ทราบ  ขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่เข้าร่วมฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่ กบข.

ในวันจันทร์ที่ 24  มีนาคม  2557 เวลา 9.00 – 11.00 น.  จากสถานที่เดิมที่ สพป.สระแก้ว เขต 1 

เปลี่ยนเป็น  ห้องประชุมพลับพลึง  อาคารวิทยบริการ  วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 

ติดต่อ สพป.สก.1