โรงเรียนบ้านเขาสามสิบร่วมรับชมการเสวนาการชี้แจงเกี่ยวกับผลการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” กับการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านเขาสามสิบ

ร่วมรับชมการเสวนาการชี้แจงเกี่ยวกับผลการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” กับการทดสอบ O-NET

ปีการศึกษา ๒๕๕๘  ในวันที่  ๒๘  มกราคม  ๒๕๕๘   เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเขาสามสิบ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

วันชาติ  วนิชชากร             ถ่ายภาพ/รายงาน