การกรอกข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558

แจ้งโรงเรียนที่เข้าไปกรอกข้อมูลการสอบ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ดำเนินการตรวจสอบจำนวนนักเรียน โดยเข้าไปที่เมนูจัดการข้อมูลนักเรียน Download file Excel มาปรับแก้ไขข้อมูล เมื่อเสร็จเรียบร้อยให้ Upload ข้อมูลนักเรียนทั้งหมดขึ้นระบบใหม่อีกครั้ง และกลับไปตรวจสอบข้อมูลนักเรียนอีกครั้งหนึ่งว่าถูกต้องหรือไม่ และเข้าไปที่เมนูจัดการโรงเรียนปรับแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบันด้วย ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559

ติดต่อ สพป.สก.1