ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง)

ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity & Transparency Assessment: ITA)

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

IMG_2243

IMG_2246

IMG_2245

IMG_2244

ติดต่อเรา