คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

นายชวลิต โพธิ์นคร ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเครื่องมือวัดผล สพฐ.
นายชนาธิป ทุ้ยแป ผอ.กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.
น.ส.ธนัญญา แสงทอง นักวิชาการศึกษา สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานและคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ   วันที่ 25  มกราคม 2559  ณ โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179  อ .วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว

s33

s 55

s 66 (1)

s 66 (2)

s 11

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อ สพป.สก.1