เข้าค่ายลูกเสือ

โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง)

ได้จัดการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

ในวันที่ 22-23  มกราคม 2559

ณ วัดเนินยางาม ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

001

002

003

004

005

006

007

ติดต่อเรา