สพป.สระแก้ว เขต ๑ รับการประเมิน ITA

นายไสว  สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA ) ณ ห้องประชุมบรรณสาร สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ โดยมีนายชวลิต โพธิ์นคร เป็นประธานคณะกรรมการ และมีนายชนาธิป ทุ้ยแป และนางสาวธนัญญา แสงทอง เป็นคณะกรรมการ

IMG_6480 IMG_6484 IMG_6485 IMG_6486 IMG_6487 IMG_6488 IMG_6489 IMG_6490 IMG_6493 IMG_6494 IMG_6498 IMG_6499 IMG_6500 IMG_6502 IMG_6503 IMG_6504 IMG_6505 IMG_6506 IMG_6507 IMG_6508 IMG_6509 IMG_6510 IMG_6511 IMG_6512 IMG_6513 IMG_6514 IMG_6515 IMG_6516 IMG_6517 IMG_6519 IMG_6520 IMG_6522 IMG_6523 IMG_6524 IMG_6525 IMG_6526 IMG_6529 IMG_6530 IMG_6531 IMG_6532 IMG_6533 IMG_6534 IMG_6535 IMG_6536 IMG_6539 IMG_6541 IMG_6545 IMG_6547 IMG_6548 IMG_6549 IMG_6551 IMG_6554 IMG_6555 IMG_6563 IMG_6566 IMG_6568 IMG_6569 IMG_6570 IMG_6571 IMG_6573 IMG_6574 IMG_6575 IMG_6576 IMG_6577

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1