การจัดสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558

ขณะนี้ สพฐ. ได้เปิด Web Application สำหรับ กรอกข้อมูลนักเรียน ป.3 แล้ว ขอให้โรงเรียนไปดำเนินการทางเว็บไซต์ http://juno.tks.co.th/OBECWebRegis โดยใช้รหัส username และ password เดิม โดยให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ทั้งนี้ขอให้โรงเรียนเข้าไปกรอกข้อมูลให้ครบทุกโรงเรียน เนื่องจากจะไม่มีการสำรองกระดาษคำตอบสำหรับโรงเรียนที่ไม่กรอกข้อมูลในปีนี้ สำหรับหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการจะส่งตามมาอีกครั้งหนึ่ง  (รหัสสำหรับการกรอกข้อมูลอยู่ใน Remote drive กลุ่มนิเทศ ติดตาม การประเมินผลการจัดการศึกษา : หากมีข้อสงสัยสอบถาม กลุ่มงานวัดผล 09-2246-6620 ศน.บุญตา)

 

ติดต่อ สพป.สก.1