โครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน/โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหาร

ตามที่โรงเรียนเสนอโครงการของบประมาณโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน

และโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีและน้ำดื่่มสะอาดในโรงเรียน นั้น

ขอให้โรงเรียนต่อไปนี้ ติดต่อกลับกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.สระแก้ว เขต 1

เนื่องจากเอกสารขอรับงบประมาณไม่ถูกต้อง/เอกสารไม่ครบ โทร.0 3751 5262 โทร.08 698 54594

บ้านเทศมงคล/บ้านบึงพระราม/ซับเกษมวังชุมทอง/คลองศรีเมือง/บ้านคลองทราย/บ้านโป่งดาวเรือง/บ้านด่าน(ราษฏรบำรุง)/บ้านทัพหลวง

บ้านพระเพลิง/บ้านวังแดง

ติดต่อเรา