แจ้งคณะกรรมการคุมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จะดำเนินการจัดสอบ O-NET ชั้น ป.6 วันที่ 27 ก.พ. 2559 ชั้น ม.3 วันที่ 27-28 ก.พ. 2559 เพื่อให้การจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงส่งร่างคำสั่งคณะกรรมการระดับสนามสอบ เพื่อให้โรงเรียนตรวจสอบความถูกต้อง หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข ขอให้ท่านแจ้ง ศึกษานิเทศก์ กลุ่มวัดและประเมินผลการศึกษา ภายในวันที่ 22 ม.ค. 2559 (ศน.วรรณา แกมนิล 0870635371) O-NET

ติดต่อเรา