ม.รภ.บร.ขอเชิญสมัครเข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียด ได้ที่ www.bru.ac.th หรือโทร 044-611 221 , 044-601 616 ต่อ 3806

ติดต่อ สพป.สก.1