จัดส่งแบบทดสอบการอ่านการเขียน เดือนมกราคม 2559 (ศน.ประไพ)

เครื่องมือทดสอบการอ่านการเขียน เดือนมกราคม 2559 ดังแนบ (Remote Drive) ให้โรงเรียนทดสอบนักเรียน ป.1 – ป.6 ระหว่างวันที่ 19 – 28 มกราคม 2559 แล้วรายงานทางโปรแกรม e-MES ภายใน 30 มกราคม 2559

ติดต่อ สพป.สก.1