การทดสอบ Pre O-NET โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม  

ดำเนินการทดสอบ Pre O-NET  ประจำปีการศึกษา  2558

วันที่  18  มกราคม  2559   

 😆 ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 😆 

10873 10875

10858 10824

งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ติดต่อ สพป.สก.1