การดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๕๗

ตามหนังสือที่ ศธ๐๔๑๕๓/ว๑๖๙๗ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ แจ้งให้สถานศึกษาดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

พร้อมส่งผลการดำเนินงาน ภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นั้น เนื่องจากโรงเรียนบางแห่งไม่สามารถเปิดข้อมูลหนังสือและสิ่งที่ส่งมาด้วยได้

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จึงขอส่งสิ่งที่ส่งมาด้วย ดังแนบมาพร้อมนี้

1697a

1697c

1697d

1697e

1697f

SDQ b

 

ติดต่อ สพป.สก.1