แจ้งโรงเรียนเครือข่ายอำเภอเขาฉกรรจ์

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย  โรงเรียนศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ(โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์) ขอแจ้งให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์(สพฐ)รุ่น 2 และให้โรงเรียนที่เข้าร่วม(ม.ศ.ว)ให้ดำเนินการจัดทำเอกสารและโครงการในรูปแบบวัฏจักรวิจัยให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มกราคม 2559 และพร้อมขอรับการประเมินออนไลน์ภายในสัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์

ติดต่อ สพป.สก.1