กีฬาเครือข่ายปี่ฆ้องฉลองราชย์

การแข่งขันกีฬานักเรียนต้านภัยยาเสพติด  ตำบลโคกปี่ฆ้อง

ประจำปี การศึกษา 2558

วันที่ 11 – 14  มกราคม  2559

ณ  สนามโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส

************

 1 2   3

   5   64

 7

ติดต่อ สพป.สก.1