โรงเรียนบ้านแก้งขอขอบคุณ

โรงเรียนบ้านแก้งขอขอบคุณผู้บริหารโรงเรียน  ครู  และผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

 ที่สนับสนุนทุนทรัพย์  เพีอปรับปรุงสนามกีฬาโรงเรียนบ้านแก้ง  

ซึ่งโรงเรียนจะได้นำทุนทรัพย์ที่ท่านได้บริจาค ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ต่อไป

ขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านที่สนับสนุนจงมีแต่ความสุขความเจริญ ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

สุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไป

ติดต่อ สพป.สก.1