วธ.สระแก้ว ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ขอเชิญสถานศึกษาและผู้ที่มีความสนใจ สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย ประจำปี 2559 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ภายในวันพุธที่ 27 มกราคม 2559 โทร 037-425029

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อเรา