แจ้งรายชื่อบุคคลที่ยังไม่นำส่งแบบลดหย่อนการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี 2559

ขอให้ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดได้ตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ยังไม่นำส่งแบบลดหย่อนการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี 2559

ให้ดำเนินการนำส่งด่วนที่สุด 01

ติดต่อเรา