แจ้งโรงเรียนมารับเกียรติบัตรการยกย่องเชิดชูเกียรติ เด็กไทยมีคุณธรรม จริยธรรม “เด็กดีที่เพื่อนรัก” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

มารับเกียรติบัตร ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ดังรายชื่อ

อำเภอเมือง

1.บ้านท่าช้าง  2.บ้านเขามะกา  3.บ้านโป่งดาวเรือง  4.บ้านเนินสะอาด  5.บ้านคลองบุหรี่  6.บ้านคลองปลาโด  7.บ้านหนองเตียน  8.บ้านตลองผักขม  9.บ้านลุงพลู  10.บ้านหนองนกกระเรียน  11.บ้านสี่แยก  12.บ้านท่าระพา  13.บ้านสี่แยก  14.บ้านท่าระพา  15.วัดใหม่โพธิ์ทอง  16.บ้านทุ่งพระ  17.บ้านคลองคันฉอ  18.บ้านคลองน้ำเขียว  19.บ้านห้วย  20.บ้านโคกมะตู  21.บ้านเขาข่า  22.ธรรมยานประยุต  23.สามัคคีประชาสรรค์  24.บ้านน้ำซับเจริญ  25.บ้านทุ่งหินโคน  26.บ้านเทศมงคล  27.อนุบาลเมืองสระแก้ว  28.บ้านท่ากะบาก  29.บ้านแก่งสีเสียด  30.บ้านท่าเกษม  31.บ้านคลองน้ำใส  32.บ้านแสงจันทร์  33.บ้านแก้ง  34.บ้านหนองข่า

อำเภอเขาฉกรรจ์

1.อนุบาลเขาฉกรรจ์  2.บ้านคลองนางาม  3.บ้านเขาน้อยสามัคคี  4.บ้านเขาดิน

อำเภอคลองหาด

1.มหาธิคุณวิทยา  2.บ้านซับถาวร  3.บ้านซับน้อย  4.บ้านชุมทอง  5.บ้านห้วยไคร้  6.สามัคคีสกุลอรุณวิทยา

7.บ้านนาดี  8.บ้านวังวน  9.บ้านวังปืน  10 ทับทิมสยาม 05

อำเภอวงสมบูรณ์

1.บ้านคลองอุดม  2.บ้านวังดารา  3.บ้านไร่สามศรี  4.บ้านคลองเจริญสุข  5.บ้านโคกน้อย

อำเภอวังน้ำเย็น

1.บ้านด่านชัยพัฒนา  2.บ้านวังแดง  3.บ้านคลองใหญ่  4.บ้านหนองแก  5.วัดคลองตาสูตรสามัคคี  6.วัดเกศแก้ว  7.สุภวิทย์  8.อนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179  9. อนุบาลวังน้ำเย็น  10.องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่ 6  11.บ้านหนองผักหนาม  12.บ้านทัพหลวง  13.ชุมชนบ้านตาหลังใน  14.บ้านท่าตาสี  15 บ้านวังบูรพา

 

 

 

ติดต่อ สพป.สก.1