สำรวจข้อมูลความต้องการของโรงเรียนในการปรับปรุงสนามกีฬาด้วยการนำยางพาราปูพื้นสนามกีฬา

แจ้งโรงเรียนในสังกัดตรวจสอบและพิจารณาหากมีความต้องการจำเป็นขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงสนามกีฬาด้วยการนำยางพาราปูพื้นสนามกีฬา โดยโรงเรียนที่จะเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณครั้งนี้ต้องมีสนามกีฬาเดิมอยู่แล้วและสามารถปูพื้นยางพาราได้เลย โดยให้รายงานข้อมูลพร้อมภาพถ่ายสนามกีฬาที่มีอยู่ทางอีเมล์ [email protected] ภายในวันที่ 13 มกราคม 2559 ก่อนเวลา 16.00 น.samamkera

ติดต่อ สพป.สก.1