การรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตอำเภอวังสมบูรณ์ทุกแห่ง

ตามหนังสือที่ ศธ ๐๔๑๕๓/ว๐๙๑ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ แจ้งขอความร่วมมือให้โรงเรียนในเขตอำเภอวังสมบูรณ์ เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียน ตชด.วังศรีทอง /บ้านทุ่งกบินทร์ และโรงเรียน ตชด.พีระยานุเคราะห์๑ โดยขอแก้ไขหนังสือฉบับเดิม และใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

IMG

 

ติดต่อเรา