โครงการพัฒนาระบบสขาภิบาลอาหารที่ดีและน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน ปี 2559

ตามหนังสือ ที่ ศธ 04153/ว 4676 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2558 แจ้งให้โรงเรียนของบประมาณ

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหาที่ดีและน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน ปี 2559

โรงเรียนที่จะของบประมาณนอกจากเอกสารตามหนังสือแล้ว ขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม คือ

คำสั่ง/ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐาน(ประเมินตนเอง) ประกอบด้วย

ผอ.โรงเรียน ครู เจ้าหน้าที่พยาบาลหมู่บ้าน/ตำบล ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือตามความเหมาะสม

 

ติดต่อ สพป.สก.1