เชิญครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ป.6 และ ม.3(โรงเรียนขยายโอกาส) อำเภอวังน้ำเย็น ประชุม

เรียนเชิญ คุณครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับมัํธยมศึกษาปีที่ 3 (โรงเรียนขยายโอกาส) ในอำเภอวังน้ำเย็นเข้าประชุมปรึกษาหารือ ในการจัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ แบบเข้ม (O-NET) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 (โรงเรียนขยายโอกาส) ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 ในวันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.00 น.

ติดต่อ สพป.สก.1