แจ้งเรื่องอนุมัติเงินประจำงวด งบประมาณปี 2559 ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน

แจ้งเรื่องอนุมัติเงินประจำงวด งบประมาณปี 2559 ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน กรณีรวมและเลิกโรงเรียนและค่าสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนคละชั้น เพิ่มเติม  1 01 02

ติดต่อ สพป.สก.1