เชิญประชุมผู้บริหารโรงเรียนในเขตอำเภอเมืองสระแก้ว

ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนในเขตอำเภอเมืองสระแก้ว ประชุมพร้อมกัน
ในวันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมยูงทอง  โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา