การรายงานข้อมูลการจัดชั้นเรียนและอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2557

แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรง ให้ดำเนินการตามหนังสือ สพป.สระแก้ว เขต 1 ที่ ศธ 04153/ว 1862 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2557

รายละเอียดดังแนบ

กรณีเปิดเอกสารแนบหรือแบบกรอกข้อมูลไม่ได้ทางหน้าเว็บไซต์ ให้โรงเรียนไปเปิดแบบกรอกข้อมูลในระบบ e-office อีกช่องทางหนึ่ง โดยคลิ๊กตรงช่องที่เขียนว่า สิ่งที่ส่งมาด้วย

หมายเหตุ  ให้กรอกข้อมูลให้ครบทุกตาราง ทุกช่อง ตามแบบโรงเรียน 1 และแบบโรงเรียน 2 ตามเอกสารแนบท้าย พร้อมทั้งสามารถ ตรวจสอบได้ตามแบบตรวจ ปกติและแบบตรวจสำหรับโรงเรียนที่น้อยกว่า 120 คน ลงมา

หนังสือแจ้ง

แบบกรอกข้อมูล 2557

แบบกรอกข้อมูล 2557

ติดต่อเรา