แจ้งโรงเรียนในเขตอำเภอวังสมบูรณ์(PEER Center)

แจ้งโรงเรียนในเขตอำเภอวังสมบูรณ์(PEER Center)นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม(O-Net)พร้อมครูผู้สอนภาษาอังกฤษจำนวน 1 ท่าน ในวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2559 เวลา 07.30 น.-16.00 น.

ณ โรงเรียนบ้านวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว(จำนวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามโคต้าที่แจ้งในที่ประชุม)

ติดต่อเรา