การนำเข้าข้อมูลกำลังพล ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา

ตามหนังสือที่ ศธ ๐๔๑๕๓/ว๑๔๕๓ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ แจ้งให้โรงเรียนนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด

ขอแจ้งแนวการกรอกข้อมูล ดังแนบมาพร้อมนี้

2032557

ติดต่อ สพป.สก.1