ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมขอรับทุนฯ

สำนักงาน สกสค.จังหวัดสระแก้ว ขอแจ้งประกาศมูลนิธิทวี บุญเกตุ เรื่องการให้ทุนการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ แกนักเรียนที่เรียนดี ความประพฤติดี แต่มีฐานะยากจน ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ช่วงชั้นที่ ๓ – ๔ ทั้งสายสามัญและสายอาชีพทุกสังกัด มูลค่าทุนละ ๕,๐๐๐ บาท โดยเป็นทุนสนับสนุนเปล่า ไม่มีข้อผูกพันใดๆ และไม่ต่อเนื่อง ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบขอรับทุน ได้ที่ www.otep.go.th ตั้งแต่วันนี้ถึง ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ สอบถามโทร ๐๓๗ – ๒๒๐ ๒๕๘

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

ติดต่อ สพป.สก.1